Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xia Renpu]

夏仁溥﹐清至民國人﹐男﹐字博言﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《江寧方氏遺稿》《榷軒隨筆》。《江蘇藝文志·南京卷·下冊》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xia Renpu

[show details]

[hide texts]
Writings of 夏仁溥 Xia Renpu﹕
In 碧華館吟草:一卷 (清殷如琳撰)。1932年排印本 Bi hua guan yin cao:yi juan (Qing Yin Rulin zhuan)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 方母殷太夫人傳: Fang mu Yin tai fu ren zhuan 傳.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )