Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yan Zhongzhen]

言忠貞(?--1877)﹐女﹐字靜芳﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《話雨樓詩草》。《正始再續集三》有著錄。有翁瑞恩序﹐言良鑫跋。

Search the China Biographical Database for further information on Yan Zhongzhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 言忠貞 Yan Zhongzhen﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
楊花四律用王漁洋秋柳詩韻: Yanghua si lü yong Wang Yuyang Qiu liu shi yun 三.19a
詩 shi: 十五歲生辰大父賜梅一枝命作: Shi wu sui sheng chen da fu ci mei yi zhi ming zuo 三.19a
詩 shi: 晚晴: Wan qing 三.19b
詩 shi: 楊花四律用王漁洋秋柳詩韻: Yanghua si lü yong Wang Yuyang Qiu liu shi yun 三.19b
詩 shi: 外得海門校官赴任半月音杳感成: Wai de Haimen Xiaoguan fu ren ban yue yin yao gan cheng 三.20a
詩 shi: 春雨: Chun yu 三.20a
詩 shi: 生秋詩: Sheng qiu shi 三.20a
詩 shi: 哭姊 咸豐十年八月二日髮逆陷常熟姊與其媳王氏罵賊不屈俱被害: Ku zi xian feng shi nian ba yue er ri fa zei ni chang shu zi yu qi xi Wang shi ma zei bu qu ju bei hai 三.20b
詩 shi: 將赴東洲留別淡芬姊芳華弟: Jiang fu Dongzhou liu bie Danfen zi Fanghua di 三.20b
詩 shi: 外得海門校官赴任半月音杳感成: Wai de Haimen Xiaoguan fu ren ban yue yin yao gan cheng 三.20b
詩 shi: 留題海門學廨: Liu ti Haimen xue xie 三.21a
詩 shi: 哭姊 咸豐十年八月二日髮逆陷常熟姊與其媳王氏罵賊不屈俱被害: Ku zi xian feng shi nian ba yue er ri fa zei ni chang shu zi yu qi xi Wang shi ma zei bu qu ju bei hai 三.21a
詩 shi: 秋夜獨坐: Qiu ye du zuo 三.21b
詩 shi: 寒夜不寐: Han ye bu mei 三.21b
詩 shi: 留題海門學廨: Liu ti Haimen xue xie 三.21b
詩 shi: 春陰: Chun yin 三.22a
詩 shi: 秋夜獨坐: Qiu ye du zuo 三.22a
In 話雨樓詩草: 三卷(清言忠貞撰)。光緒元年乙亥(1875)刊本 Hua yu lou shi cao:3 juan (by Yan Zhongzhen, Qing dynasty)
詩 shi: 十五生辰 大殳賜梅一枝命作: Shi wu sheng chen da shu ci mei yi zhi ming zuo 卷一1a
詩 shi: 臘梅: La mei 卷一1a
詩 shi: 紅梅: Hong mei 卷一1a
詩 shi: 美人風箏: Mei ren feng zheng 卷一1b
詩 shi: 春游偶成: Chun you ou cheng 卷一1b
詩 shi: 落花: Luo hua 卷一1b
詩 shi: 春陰: Chun yin 卷一1b
詩 shi: 簾鉤: Lian gou 卷一2a
詩 shi: 書: Shu 卷一2a
詩 shi: 畫: Hua 卷一2a
詩 shi: 琴: Qin 卷一2b
詩 shi: 棋: Qi 卷一2b
詩 shi: 消夏(四首): Xiao xia (si shou) 卷一2b
詩 shi: 畫: Hua 卷一2b
詩 shi: 消夏(四首): Xiao xia (si shou) 卷一3a
詩 shi: 西瓜燈: Xi gua deng 卷一3a
詩 shi: 初冬: Chu dong 卷一3a
詩 shi: 夢梅: Meng mei 卷一3b
詩 shi: 尋梅: Xun mei 卷一3b
詩 shi: 問梅: Wen mei 卷一3b
詩 shi: 買梅: Mai mei 卷一4a
詩 shi: 評梅: Ping mei 卷一4a
詩 shi: 賞梅: Shang mei 卷一4a
詩 shi: 剪梅: Jian mei 卷一4b
詩 shi: 惜梅: Xi mei 卷一4b
詩 shi: 別梅: Bie mei 卷一5a
詩 shi: 送梅: Song mei 卷一5a
詩 shi: 雪美人: Xue mei ren 卷一5a
189 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )