Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zuo Baiyu]

左白玉(1820-1856)﹐女﹐字小蓮﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《餐霞樓軼稿》。《崑山胡氏書目》有著錄。有秦樹聲,孫葆田,謝愃,阮忠樞,任道鎔﹐言家駒。

Search the China Biographical Database for further information on Zuo Baiyu

[show details]

[hide texts]
Writings of 左白玉 Zuo Baiyu﹕
In 信芳閣詩草﹕五卷(清陳蘊蓮撰)。清咸豐九年(1859)刻本。 Xin fang ge shi cao: 5 juan (by Chen Yunlian, Qing dynasty)
詩 shi: 附和作[午日漫興]: Fu he zuo [Wu ri man xing] 5.7b
詩 shi: 附和作[送春]: Fu he zuo [Song chun] 5.11a
詩 shi: 附和作[月夜追涼滿身花影即景戲作]: Fu he zuo [Yue ye zhui liang man shen hua ying ji jing xi zuo] 5.11b
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 二.41b
詩 shi: 敬步慈親韻: Jing bu ci qin yun 二.42a
詩 shi: 讀晉書: Du Jin shu 二.42a
詩 shi: 寄靜芳: Ji Jingfang 二.42b
詩 shi: 題黃太孺人芝蘭松竹圖: Ti Huang tai ru ren Zhi lan song zhu tu 二.43a
詩 shi: 擬六如居士連珠體花月吟偕夫女弟逸仙聯句: Ni Liuru ju shi lian zhu ti hua yue yin xie fu nü di Yixian lian ju 二.43a
詩 shi: 李侑堂侍郎督學江蘇卒於位侍妾王氏自縊以殉大江南北紀事徵題: Li Youtang Shilang duxue Jiangsu zu yu wei shi qie Wang shi zi yi yi xun da jiang nan bei ji shi zheng ti 二.44a
詩 shi: 憶梅: Yi mei 二.44b
詩 shi: 尋梅: Xun mei 二.45a
詩 shi: 畫梅: Hua mei 二.45a
詩 shi: 評梅: Ping mei 二.45b
14 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )