Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Jielin]

陳結璘﹐清代人﹐女﹐字寶月﹐號修蘭﹐又名陳璘﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《俊喜堂集》、《藕花莊集》、《牡丹亭牌譜》、《繡香居存稿二卷》、《延秀閣田園倡和詩》。蘇州府志﹐然脂集﹐宮閨氏籍藝文考略﹐常昭合志稿﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩,名媛詩緯初編有著錄。有王時敏﹐周陳俶序﹐南溟遺﹐史煌圖跋。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Jielin

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陳結璘 Chen Jielin ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳結璘 Chen Jielin )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳結璘 Chen Jielin )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳結璘 Chen Jielin )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 陳結璘 Chen Jielin )
[ remarks and biographies on 陳結璘 Chen Jielin ]
《歷代婦女著作考》 P. 603 著錄 作者: 胡文楷
陳璘[略傳] Chen Lin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論陳結璘詩 Lun Chen Jielin shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
陳結璘[略傳] Chen Jielin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
陳結璘[略傳] Chen Jielin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu
[ Correspondence, etc. ]
題陳寶月夫人詩畫便面(二首) Ti Chen Baoyue fu ren shi hua bian mian  作者﹕歸懋儀 Gui Maoyi
陳寶月夫人山水小幅即用所題詩韻﹙二首﹚ Chen Baoyue fu ren shan shui xiao fu ji yong suo ti shi yun  作者﹕席佩蘭 Xi Peilan
醉太平 Zui tai ping  作者﹕屈秉筠 Qu Bingyun
陳寶月夫人山水小幅即用所題詩韻(二首) Chen Baoyue fu ren Shan shui xiao fu ji yong suo ti shi yun  作者﹕席佩蘭 Xi Peilan

[show texts (34 texts)]

( Back )