Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Renhui]

錢紉蕙﹐清康熙人﹐女﹐字秋芳﹐號清蔭居士﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《清蔭閣集一卷》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Qian Renhui

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 錢紉蕙 Qian Renhui ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 錢紉蕙 Qian Renhui )
[ remarks and biographies on 錢紉蕙 Qian Renhui ]
《歷代婦女著作考》 P. 753 著錄 作者: 胡文楷
論錢紉蕙詩 Lun Qian Renhui shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
錢紉蕙[略傳] Qian Renhui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )