Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shang Jinghui]

商景徽﹐明末清初人﹐女﹐字嗣音﹐會稽人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 《詠雛堂詩草》。紹興府志﹐擷芳集﹐小學﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐眾香詞﹐詞綜補有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shang Jinghui

[show details]

[hide texts]
Writings of 商景徽 Shang Jinghui﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 邯鄲才人嫁為廝養卒婦: Handan cai ren jia wei si yang zu fu 1.21b
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 月中行﹕題陳素素像 Yue zhong xing﹕Ti Chen Susu xiang 3.7b
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 3.8a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )