Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fang shi (Wu Shaozhong qi)]

方氏(吳紹忠妻)﹐女﹐桐城人(今安徽桐城)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Fang shi (Wu Shaozhong qi)

[show details]

[show texts (6 texts)]

( Back )