Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gong Shuying]

龔淑英﹐清人﹐女﹐字淑貞﹐太倉人(今江蘇太倉)。名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Gong Shuying

[show details]

[hide texts]
Writings of 龔淑英 Gong Shuying﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 自嘆(二首): Zi tan 13.41b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )