Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang Youfan]

黃幼蘩﹐明末清初人﹐女﹐字漢宮﹐莆田人(今福建莆田)。閩川閨秀詩話,國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Huang Youfan

[show details]

[hide texts]
Writings of 黃幼蘩 Huang Youfan﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 詠月: Yong yue 1.20a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )