Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shen Tiansun]

沈天孫﹐明人﹐女﹐字七襄﹐宣城人(今安徽宣城)。Related Materials: 著有 留香草四卷。明史藝文志,名媛詩緯初編,安徽通志,鄞縣志有著錄。有屠隆弁言,程嘉燧小傳﹐屠繼序跋。

Search the China Biographical Database for further information on Shen Tiansun

[show details]

[hide texts]
Writings of 沈天孫 Shen Tiansun﹕
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 自君之出矣: Zi jun zhi chu yi 6.6a
詩 shi: 子夜歌: Zi ye ge 6.6a
詩 shi: 春日送七寳姊歸寧: Chun ri song Qibao zi gui ning 6.6a
詩 shi: 自君之出矣: Zi jun zhi chu yi 6.6b
詩 shi: 睡蝶: Shui die 6.6b
詩 shi: 頳桐: Cheng tong 6.6b
詩 shi: 禮觀音大士和湘靈: Li guan yin da shi he Xiangling 6.7a
詩 shi: 贈湘靈(二首): Zeng Xiangling 6.7a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 6.7b
詩 shi: 游仙曲: You xian qu 6.7b
詩 shi: 花燭詞贈王蕙芳: Hua zhu ci zeng Wang Huifang 6.7b
詩 shi: 明妃: Ming fei 6.8a
詩 shi: 採桑曲: Cai sang qu 6.8a
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
詩 shi: 自君之出矣: Zi jun zhi chu yi 15.9b
13 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )