Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fan Huzhen]

范壺貞﹐明代人﹐女﹐字蓉裳﹐號淑英﹐華亭人(今上海松江)。Related Materials: 著有 《胡繩集八卷》﹑《胡繩集詩抄三卷》。松江府志﹐宮閨氏籍藝文考略﹐販書偶記﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩,名媛詩緯初編有著錄。有陳繼儒﹐范允臨序﹐沈大成刻書序﹐孫維鐘跋。

Search the China Biographical Database for further information on Fan Huzhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 范壺貞 Fan Huzhen﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 楊貞女詩: Yang zhen nü shi 1.15b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 17.23a
詩 shi: 春閨曉月: Chun gui xiao yue 17.23b
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
詩 shi: 煙雨樓圖: Yan yu lou tu 20.8b
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )