Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yun Bing]

惲冰﹐清康熙乾隆人﹐女﹐字清於﹐號浩如﹐又名蘭陵女史﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《題畫詩稿》。國朝閨秀正始集﹐清閨秀藝文略﹐小黛軒論詩詩﹐蘭閨寶錄有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yun Bing

[show details]

[hide texts]
Writings of 惲冰 Yun Bing﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題自畫菊(二首): Ti zi hua ju 1.2a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )