Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Qianyi]

錢謙益(1582-1664)﹐男﹐字受之﹐號牧齋﹐常熟人(今江蘇常熟)。讀秀百科有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Qian Qianyi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 錢謙益 Qian Qianyi ]
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 錢謙益 Qian Qianyi )
[ remarks and biographies on 錢謙益 Qian Qianyi ]
國朝詩品題詞有序:虞山蒙叟(有序) Guo chao shi pin ti ci you xu: Yu shan Meng sou (you xu)  作者/Author﹕ 王蘭修 Wang Lanxiu

[show texts (1 texts)]

( Back )