Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fang Wuchang]

方戊昌﹐清道光至光緒年間人﹐男﹐字季方﹐桐城人(今安徽桐城)

Search the China Biographical Database for further information on Fang Wuchang

[show details]

[hide texts]
Writings of 方戊昌 Fang Wuchang﹕
In 冷吟仙舘詩稿﹕八卷﹐詩餘一卷﹐文存一卷(淸左錫嘉撰)。淸光緖辛卯(1891)刻本。 Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty)
詩 shi: 方戊昌題辭: Fang Wuchang ti ci 附錄.17b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )