Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Jinjian]

楊金監(fl. 1841)﹐男﹐陽湖人(今江蘇常州)

Search the China Biographical Database for further information on Yang Jinjian

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊金監 Yang Jinjian﹕
In 澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。 Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 楊金監題跋: Yang Jinjian ti ba 題跋.8a
In 綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本 Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 綠槐書屋詩書後: Lü huai shu wu shi shu hou 楊金監書後1a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )