Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Xiangyun]

胡翔雲﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐字黃海﹐婺源人(今江西婺源)。Related Materials: 著有 所撰《瓿余詩鈔》十六卷,嘉慶七年刻,廣東中山圖書館藏。。清人詩文集總目提要 (上冊)[2001]有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Xiangyun

[show details]

[hide texts]
Writings of 胡翔雲 Hu Xiangyun﹕
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 胡翔雲評跋: Hu Xiangyun ping ba 評跋.4a
In 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。 Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 胡翔雲評跋: Hu Xiangyun ping ba 評跋.3b
In 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本 Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
詩 shi: 前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首): Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou) 贈言1.8a
詩 shi: 前題(和佩香夫人四十感懷詩兼祝華誕) : Qian ti (He Peixiang fu ren si shi gan huai shi jian zhu hua dan) 贈言1.23b
詩 shi: 雨中同陶怡雲過訪佩香夫人不遇賦此卽次春日偶成元韻: Yu zhong tong Tao Yiyun guo fang Peixiang fu ren bu yu fu ci ji ci chun ri ou cheng yuan yun 贈言2.11a
詩 shi: (諸詩人和作)(二首): (Zhu shi ren he zuo) (er shou) 贈言3.9b
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )