Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zeng Yu]

曾燠(1760-1831)﹐男﹐字庶蕃﹐又名賓谷﹐南城人(今江西南城)。Related Materials: 著有 《賞雨茅屋詩》。

Search the China Biographical Database for further information on Zeng Yu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 曾燠 Zeng Yu ]
聽秋軒詩集﹕三卷(清駱綺蘭撰)。清乾隆六十年(1795)金陵龔氏刻本。
Ting qiu xuan shi ji: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾燠 Zeng Yu )
聽秋軒詩集:六卷(清駱綺蘭撰)。清嘉慶金陵龔氏刻本
Ting qiu xuan shi ji: 6 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾燠 Zeng Yu )
聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本
Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾燠 Zeng Yu )
[ Correspondence, etc. ]
篠園看芍藥和賓谷先生韻 Xiao yuan kan shao yao he Bingu xian sheng yun  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
前詩和成賓谷都轉復賦一律再次元韻 Qian shi he cheng Bingu du zhuan fu fu yi lü zai ci yuan yun  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
賓谷先生見蘭繡三朶花賦詩見謝次韻四首 Bingu xian sheng jian Lan xiu san duo hua fu shi jian xie ci yun si shou  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
侍夢樓師秋雨菴看桂花次壁間賓谷先生韻 Shi Menglou shi Qiu yu an kan gui hua ci bi jian Bingu xian sheng yun  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
賦得生時世界盡蓮花為曾賓谷都轉壽二首 Fu de sheng shi shi jie jin lian hua wei Zeng Bingu du zhuan shou er shou  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
七夕大雨和曾賓谷都轉作 Qi xi da yu he Zeng Bingu du zhuan zuo  作者﹕駱綺蘭 Luo Qilan
題曾轉運賓谷先生三朵花圖即步自題元韻 Ti Zeng Zhuanyun Bingu xian sheng San duo hua tu ji bu zi ti yuan yun  作者﹕王倩 Wang Qian

[show texts (10 texts)]

( Back )