Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Wenshu]

陳文述(1771-1843)﹐男﹐字雲伯﹐號退庵﹐又名譜香, 英白,元龍,隽甫,碧城外史, 頤道先生, 頤道居士, 蓮可居士。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Wenshu

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳文述 Chen Wenshu﹕
In 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。 Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
詩 shi: 哭子婦汪宜人(四首): Ku zi fu Wang yi ren 輓詩.1a
文﹕傳 Wen: Zhuan: 孝慧汪宜人傳: Xiao hui Wang yi ren zhuan 傳2.1a
文﹕序 Wen: Xu: 陳文述序: Chen Wenshu xu 序.2a
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句二首): (Qi yan jue ju er shou) 1.13a
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 又[鴛鴦湖櫂歌八分冊跋]: You [Yuan yang Hu zhao ge ba fen ce ba] 1.5a
詩 shi: 又[題學隸圖](八首): You [Ti Xue li tu] (ba shou) 2.1b
詩 shi: 題花裏寫詩圖: Ti Hua li xie shi tu 2.9a
In 喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本 Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: (題辭): (Ti ci) 題辭.3b
9 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )