Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Weng Zhilian]

翁之廉(1882-1919)﹐男﹐字景之﹐常熟人(今江蘇常熟)

Search the China Biographical Database for further information on Weng Zhilian

[show details]

[hide texts]
Writings of 翁之廉 Weng Zhilian﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 翁之廉跋: Weng Zhilian ba 跋.1a
In 求福居詩鈔:一卷附詩餘(清汪清撰)。清光緒二十九年(1903)刻本 Qiu fu ju shi chao: 1 juan fu shi yu (by Wang Qing, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: (題詞二首): (Ti ci er shou) 題辭.1b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )