Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Sun Xingyan]

孫星衍(1753-1818)﹐男﹐字伯淵﹐號淵如﹐又名季逑﹐陽湖人(今江蘇常州)。武進陽湖誌有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Sun Xingyan

[show details]

[hide texts]
Writings of 孫星衍 Sun Xingyan﹕
In 長離閣集﹕一卷(清王釆薇撰)。清嘉慶二十三年(1818)刻本。 Chang li ge ji: 1 juan (by Wang Caiwei, Qing dynasty)
文﹕行狀 Wen: Xing zhuang: 誥贈夫人亡妻王氏事狀: Gao zeng fu ren wang qi Wang shi shi zhuang 事狀.1a
In 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。 Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
文﹕行狀 Wen: Xing zhuang: 誥贈夫人亡妻王氏事狀: Gao zeng fu ren wang qi Wang shi shi zhuang 事狀.1a
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 空山聽雨詩序: Kong shan ting yu shi xu 1.1a
詩 shi: (七言絕句三首): (Qi yan jue ju san shou) 1.10b
In 名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本 Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty)
詩 shi: 陽湖孫星衍淵如: Yanghu Sun Xingyan Yuanru 題雲笈山房詩詞.1a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )