Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Hong]

陳葒(1892-?)﹐女﹐侯官人(今福建閩侯)。崑山胡氏書目有著錄。有陳芸﹐陳葒序。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Hong

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陳葒 Chen Hong ]
陳孝女遺集﹕二卷﹔小黛軒論詩詩﹕二卷(清陳芸撰)。民國三年(1914)刻本
Chen xiao nü yi ji: 2 juan; Xiao dai xuan lun shi shi: 2 juan (by Chen Yun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳葒 Chen Hong )
黛韻樓遺集(清薛紹徽撰)。甲寅閏月(1914)刻本。
Dai yun lou shi wen ji (by Xue Shaohui, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳葒 Chen Hong )
[ Correspondence, etc. ]
紅情 Hong qing  作者﹕陳芸 Chen Yun
花朝日偕葒妹遊萬牲園用光威裒韻 Hua zhao ri xie Hong mei you Wan sheng yuan yong Guang Wei Pou yun  作者﹕陳芸 Chen Yun
醫隱園偕葒妹玩月口占 Yi yin yuan xie Hong mei wan yue kou zhan  作者﹕陳芸 Chen Yun
婉槎班諸姊招余偕葒妹宴虹口徐園席上偶占 Wan Cha Ban zhu zi zhao yu xie Hong mei yan Hongkou Xu yuan xi shang ou zhan  作者﹕陳芸 Chen Yun
前既作課兒詩芸葒二女亦以為請余思吾國女教以貞順為主五千年來鮮有流弊晚近士夫倡興女學如陳相之見許行所誤恐不止毫釐千里已也二女從余既熟女誡女訓諸書因更朂以理義用張景陽雜詩韻作訓女詩十首 Qian ji zuo ke er shi Yun Hong er nü yi yi wei qing yu si wu guo nü jiao yi zhen shun wei zhu wu qian nian lai xian you liu bi wan jin shi fu chang xing nü xue ru Chen Xiang zhi jian Xu Xing suo wu kong bu zhi hao li qian li yi ye er nü cong yu ji shu Nü jie Nü xun zhu shu yin geng xu yi li yi yong Zhang Jingyang Za shi yun zuo Xun nü shi shi shou  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui

[show texts (3 texts)]

( Back )