Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Shoupeng]

陳壽彭(1855-after. 1912)﹐男﹐字逸儒﹐又名繹如, 逸如﹐侯官人(今福建閩侯)。Related Materials: 著有 《格致正軌十卷》、《八十日環遊記四卷》、《江海圖志》。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Shoupeng

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陳壽彭 Chen Shoupeng ]
陳孝女遺集﹕二卷﹔小黛軒論詩詩﹕二卷(清陳芸撰)。民國三年(1914)刻本
Chen xiao nü yi ji: 2 juan; Xiao dai xuan lun shi shi: 2 juan (by Chen Yun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳壽彭 Chen Shoupeng )
黛韻樓遺集(清薛紹徽撰)。甲寅閏月(1914)刻本。
Dai yun lou shi wen ji (by Xue Shaohui, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳壽彭 Chen Shoupeng )
[ Correspondence, etc. ]
憶江南 Yi jiang nan  作者﹕陳芸 Chen Yun
寄家嚴上海 Ji jia yan Shanghai  作者﹕陳芸 Chen Yun
黃金縷 Huang jin lü  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
賓宴樓觀珠寶口占呈家大人 Bin yan lou guan zhu bao kou zhan cheng jia da ren  作者﹕陳芸 Chen Yun
所居窗外一樗一槐大皆連抱榆空心多蟲為秋風所折遂拔而棄之將及槐予以槐陰婆娑夏日足資清蔭亟請家大人止之因作留槐詩呈家大人 Suo ju chuang wai yi chu yi huai da jie lian bao yu kong xin duo chong wei qiu feng suo zhe sui ba er qi zhi jiang ji huai yu yi huai yin po suo xia ri zu zi qing yin ji qing jia da ren zhi zhi yin zuo liu huai shi cheng jia da ren  作者﹕陳芸 Chen Yun
寄外 Ji wai  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
題外子抱琴獨立圖 Ti wai zi Bao qin du li tu  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
寄外用顏延年秋胡韻 Ji wai yong Yan Yannian Qiu hu yun  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
有人以陳恭甫先生手校汲古閣十七史求售丹鉛五色欎為古香外子愛之苦不得值余脫臂金以償並繫以詩 You ren yi Chen Gongfu xian sheng shou jiao Ji gu ge shi qi shi qiu shou dan qian wu se yu wei gu xiang wai zi ai zhi ku bu de zhi yu tuo bi jin yi chang bing xi yi shi  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
外子有僕善伺筆墨近欲遣去因作詩阻之 Wai zi you pu shan si bi mo jin yu qian qu yin zuo shi zu zhi  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
送外子之河南 Song wai zi zhi Henan  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
外子五十歌此為壽 Wai zi wu shi ge ci wei shou  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
前調[虞美人] Qian diao [Yu mei ren]  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
南歌子 Nan ge zi  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
蘭陵王 Lan ling wang  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
繞佛閣 Rao fo ge  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
穆護砂 Mu hu sha  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
宴清都 Yan qing du  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
轆轤金井 Lu lu jin jing  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
西湖月 Xi hu yue  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui

[show texts (5 texts)]

( Back )