Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Ruopu]

顧若璞(1592-1681後)﹐女﹐字和知﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《臥月軒集六卷》。翠樓集﹐宮閨氏籍藝文考略﹐國朝閨閣詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐全清詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話﹐武林往哲遺著﹐女世說﹐名媛尺牘,名媛詩緯初編有著錄。有吳本泰序﹐力墨子﹐包鴻嘉小傳﹐馬元調序﹐顧若群總序詩稿序﹐顧若璞自序。

Search the China Biographical Database for further information on Gu Ruopu

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 顧若璞 Gu Ruopu ]
臥月軒稿﹕三卷(清顧若璞撰)。光緒嘉惠堂丁氏刻本。
Wo yue xuan gao: 3 juan (by Gu Ruopu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
[ anthologies in this database containing works by 顧若璞 Gu Ruopu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    臥月軒詩稿﹕一卷 Wo yue xuan shi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本
Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本
Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版
Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 顧若璞 Gu Ruopu )
[ remarks and biographies on 顧若璞 Gu Ruopu ]
《歷代婦女著作考》 P. 206 著錄 作者: 胡文楷
顧若璞[略傳] Gu Ruopu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
顧若璞略傳 Gu Ruopu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論顧若璞詩 Lun Gu Ruopu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論顧若璞詞 Lun Gu Ruopu ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論顧若璞詞 Lun Gu Ruopu ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
顧若璞[略傳] Gu Ruopu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
顧若璞自序 Gu Ruopu zi xu  作者/Author﹕ 顧若璞 Gu Ruopu
臥月軒稿序 Wo yue xuan gao xu  作者/Author﹕ 顧若群 Gu Ruoqun
顧若璞小傳 Gu Ruopu xiao zhuan  作者/Author﹕ 包鴻泰 Bao Hongtai
臥月軒稿題詞 Wo yue xuan gao ti ci  作者/Author﹕ 顧若群 Gu Ruoqun
顧若群附序 Gu Ruoqun fu xu  作者/Author﹕ 顧若群 Gu Ruoqun
吳本泰後跋 Wu Bentai hou ba  作者/Author﹕ 吳本泰 Wu Bentai
顧若璞 Gu Ruopu   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
顧若璞[略傳] Gu Ruopu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 靜寄東軒 Jingjidongxuan
顧若璞[略傳] Gu Ruopu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu
顧若璞[略傳] Gu Ruopu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu
論顧若璞 Lun Gu Ruopu  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
顧若璞 Gu Ruopu  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
顧若璞 Gu Ruopu  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (140 texts)]

( Back )