Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Yiyun]

姚倚雲(1864-1944)﹐女﹐字蘊素﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 《蘊素軒集》十二卷, 《滄海歸來集》十卷。小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有姚永樸(仲兄), 曹文麟, 顧公毅, 徐昂, 范毓(姪)﹐習艮樞, 范毓(姪)。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Yiyun

[show details]

[hide texts]
Writings of 姚倚雲 Yao Yiyun﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 侍祖母游後湖: Shi zu mu you hou hu 一下.19b
詩 shi: 月夜: Yue ye 一下.19b
詩 shi: 呈夫子: Cheng fu zi 一下.20a
詩 shi: 雲不得已當從夫子北歸重堂白首告慰無詞而離緒萬端筆難傾寫書呈大人: Yun bu de yi dang cong fu zi bei gui zhong tang bai shou gao wei wu ci er li xu wan duan bi nan qing xie shu cheng da ren 一下.20b
詩 shi: 隨夫子登滕王閣: Sui fu zi deng teng wang ge 一下.21a
詩 shi: 夫子去歲孟冬復來甥館以歐公四十四韻作詩相贈歷陳病中艱苦雄文健句字字酸辛倚雲覽之涕下不能和也開歲隨夫子歸謁舅姑而夫子橐筆北遊以應李相之聘秋杪吾又隨伯兄歸寧舟中小暇追述別後情辭次其元韻語質無華不自知其美惡聊寄津門一破客中之悶亦因以道舅姑隱衷云: Fu zi qu sui meng dong fu lai sheng guan yi Ou gong si shi si yun zuo shi xiang zeng li chen bing zhong jian ku xiong wen jian ju zi zi suan xin Yiyun lan zhi ti xia bu neng he ye kai sui sui fuzi gui ye jiu gu er fu zi tuo bi bei you yi ying Li xiang zhi pin qiu miao wu you sui bo xiong gui ning zhou zhong xiao xia zhui shu bie hou qing ci ci qi yuan yun yu zhi wu hua bu zi zhi qi mei e liao ji jin men yi po ke zhong zhi men yi yin yi dao jiu gu yin zhong yun 一下.21b
詩 shi: 和夫子四十自壽韻: Fe fu zi si shi zi shou yun 一下.23a
詩 shi: 侍夫子就醫滬上候輪旅舍酬其見示原韻: Shi fu zi jiu yi Hu shang hou lun lü she chou qi jian shi yuan yun 一下.23a
In 蘊素軒詩集:十一卷, 詞一卷(清姚倚雲撰)。民國22年(1933)鉛印本 Yun su xuan shi ji: 11 juan, ci 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty)
詩 shi: 春日卽事(四首): Chun ri ji shi (si shou) 詩卷一.1a
詩 shi: 奉懷外祖母: Feng huai wai zu mu 詩卷一.1a
詩 shi: 夏日即事: Xia ri ji shi 詩卷一.1b
詩 shi: 送別漱芳叔母: Song bie Shufang shu mu 詩卷一.1b
詩 shi: 偕大姊晚眺: Xie da zi wan tiao 詩卷一.1b
詩 shi: 山居思母: Shan ju si mu 詩卷一.1b
詩 shi: 夏日即事: Xia ri ji shi 詩卷一.2a
詩 shi: 早起: Zao qi 詩卷一.2a
詩 shi: 山村: Shan cun 詩卷一.2a
詩 shi: 留别七姨母: Liu bie qi yi mu 詩卷一.2a
詩 shi: 山中夜起納涼口占(二首): Shan zhong ye qi na liang kou zhan (er shou) 詩卷一.2a
詩 shi: 侍祖母游後湖: Shi zu mu you hou hu 詩卷一.2b
詩 shi: 月夜: Yue ye 詩卷一.2b
詩 shi: 偶題: Ou ti 詩卷一.2b
詩 shi: 遣興: Qian xing 詩卷一.2b
詩 shi: 月夜有感憶嫺存姊: Yue ye you gan yi Xiancun zi 詩卷一.3a
詩 shi: 悼姪女蓮: Dao zhi nü Lian 詩卷一.3a
詩 shi: 暮春應七姨母命作午繍詩即以奉贈: Mu chun ying qi yi mu ming zuo wu xiu shi ji yi feng zeng 詩卷一.3a
詩 shi: 村居秋興(四首): Cun ju qiu xing (si shou) 詩卷一.3a
詩 shi: 寒夜書懐: Han ye shu huai 詩卷一.3b
詩 shi: 題庭隅梅花: Ti ting yu mei hua 詩卷一.3b
詩 shi: 雨中閱耕: Yu Zhong yue geng 詩卷一.3b
詩 shi: 茉莉: Mo li 詩卷一.4a
詩 shi: 夜雨有感因憶仲兄: Ye yu you gan yin huai Zhong xiong 詩卷一.4a
詩 shi: 别荼蘼花: Bie tu mi hua 詩卷一.4a
詩 shi: 殤稻姪兼慰三弟婦: Shang Dao zhi jian wei san di fu 詩卷一.4a
詩 shi: 喜潄芳尊者至: Xi Shufang zun zhe zhi 詩卷一.4b
詩 shi: 新秋間望: Xin qiu xian wang 詩卷一.4b
詩 shi: 新秋月夜(二首): Xin qiu yue ye (er shou) 詩卷一.4b
詩 shi: 秋夜懷漱芳尊者: Qiu ye huai Shufang zun zhe 詩卷一.5a
詩 shi: 送别二兄: Song bie er xiong 詩卷二.1a
737 poem(s) (Page 1 of 15)<< | < | > | >> New Search

( Back )