Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
周維德(1827-1873)﹐女﹐字湘湄﹐山陰人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 千里樓詩詞草。崑山胡氏書目﹐小黛軒論詩詩有著錄。有梅寶璐﹐楊光儀序﹐姚佩馨﹐馮佩文﹐陸費湘于﹐顧佩芳﹐陳蘊蓮題辭﹐朱秀齡撰傳﹐張師濟跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 周維德 ﹕
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 喜雨: Xi yu 四下.72b
In 千里樓詩草:詩一卷附詩餘(清周維德撰)。清光緒二年(1876)刻本 Qian li luo shi cao: shi 1 juan fu shi yu (by Zhou Weide, Qing dynasty)
詩 shi: 小遊仙 時年十三(二首): Xiao you xian shi nian shi san(er shou) 詩草.1a
詩 shi: 短歌送半湘大姊南歸 時年十四: Duan ge song Banxiang da zi nan gui shi nian shi si 詩草.1a
詩 shi: 過水西莊感賦 莊為查氏故園今為蘭若在天津城西三里南運河岸(二首): Guo Shui xi zhuang gan fu zhuang wei Zha shi gu yuan jin wei lan ruo zai Tianjin cheng xi san li nan yun he an(er shou) 詩草.1b
詩 shi: 春暮憶半湘大姊: Chun mu yi Banxiang da zi 詩草.2a
詩 shi: 雨夜憶雲湄女史: Yu ye yi Yunmei nü shi 詩草.2a
詩 shi: 遣懷(三首): Qian huai(san shou) 詩草.2b
詩 shi: 贈梅(四首): Zeng mei(si shou) 詩草.3a
詩 shi: 送梅歌: Song mei ge 詩草.3b
詩 shi: 春閨: Chun gui 詩草.4a
詩 shi: 即事: Ji shi 詩草.4a
詩 shi: 秋風引 時家姊視余未果: Qiu feng yin shi jia zi shi yu wei guo 詩草.4a
詩 shi: 秋夜池上: Qiu ye chi shang 詩草.4b
詩 shi: 中秋遇雨: Zhong qiu yu yu 詩草.4b
詩 shi: 秋日懷半湘姊: Qiu ri huai Banxiang zi 詩草.4b
詩 shi: 望遠歌 寄半湘姊: Wang yuan ge ji Banxiang zi 詩草.5a
詩 shi: 河南道中: Henan dao zhong 詩草.5b
詩 shi: 望仙辭(四首): Wang xian ci(si shou) 詩草.6a
詩 shi: 山行題壁呈湘予趙夫人: Shan xing ti bi cheng Xiangyu Zhao fu ren 詩草.6b
詩 shi: 落梅三首: Luo mei san shou 詩草.6b
詩 shi: 題半截美人圖: Ti ban jie mei ren tu 詩草.7a
詩 shi: 題背面美人圖: Ti bei mian mei ren tu 詩草.7b
詩 shi: 題美人彈琴圖: Ti mei ren tan qin tu 詩草.7b
詩 shi: 孫夫人: Sun fu ren 詩草.8a
詩 shi: 木蘭: Mulan 詩草.8a
詩 shi: 詠懷古蹟三首:邗溝: Yong huai gu ji san shou:Han gou 詩草.8b
詩 shi: 詠懷古蹟三首:黃陵廟﹕c Yong huai gu ji san shou:Huang ling miao﹕ 詩草.8b
詩 shi: 詠懷古蹟三首:邗溝: Yong huai gu ji san shou:Han gou 詩草.9a
詩 shi: 詠懷古蹟三首:臺城: Yong huai gu ji san shou:Tai cheng 詩草.9a
詩 shi: 采蓮曲用李太夫人韻: Cai lian qu yong Li tai fu ren yun 詩草.9a
詩 shi: 答李太夫人: Da Li tai fu ren 詩草.9b
詩 shi: 思鄉: Si xiang 詩草.9b
詩 shi: 哀江南 癸丑春寄居沽上聞江南春色盡罹妖氛故國煙花半歸魚爛感成短句用代悲歌: Ai jiang nan gui chou chun ji ju gu shang wen jiang nan chun se jin li yao fen gu guo yan hua ban gui yu lan gan cheng chang duan ju yong dai bei ge 詩草.9b
詩 shi: 自輓詩 癸丑夏久病支離藥裏兼之惡夢頻仍恐登鬼籙乃擬自輓詩聊以解嘲(二首): Zi wan shi gui chou xia jiu bing zhi li yao li jian zhi e meng pin reng kong deng gui lu nai ni Zi wan shi liao yi jie chao(er shou) 詩草.10b
詩 shi: 亂后寄大姊(二首): Luan hou ji da zi(er shou) 詩草.11a
詩 shi: 甲寅春日柬李太夫人並步其來韻: Jia yin chun ri jian Li tai fu ren bing bu qi lai yun 詩草.11b
詩 shi: 甲寅春日寄半湘姊(二首): Jia yin chun ri ji Banxiang zi(er shou) 詩草.11b
詩 shi: 從軍行: Cong jun xing 詩草.12a
106 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )