Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Yezhao]

徐葉昭(1729-?)﹐女﹐字克莊﹐號聽松主人﹐烏程人(今浙江湖州)。Related Materials: 著有 職思居學文稿一卷。湖州府志﹐杭州府志﹐小黛軒論詩詩有著錄。有徐葉昭自序。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Yezhao

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐葉昭 Xu Yezhao﹕
In 職思齋學文稿﹕一卷(清徐葉昭撰)。清乾隆甲寅年(1794)年刻本 Zhi si zhai xue wen gao: 1 juan (by Xu Yezhao, Qing dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 職思齋學文稿序: Zhi si zhai xue wen gao xu 序.1a
文﹕文 Wen: Wen: 女道: Nü dao 1.3a
文﹕文 Wen: Wen: 婦道: Fu dao 1.4a
文﹕文 Wen: Wen: 妻道: Qi dao 1.5a
文﹕文 Wen: Wen: 母道: Mu dao 1.6a
文﹕文 Wen: Wen: 姑道: Gu dao 1.7a
文﹕文 Wen: Wen: 繼母之道: Ji mu zhi dao 1.8a
文﹕文 Wen: Wen: 正室之道: Zheng shi zhi dao 1.9a
文﹕文 Wen: Wen: 主母之道: Zhu mu zhi dao 1.11a
文﹕文 Wen: Wen: 妾道: Qie dao 1.13a
文﹕文 Wen: Wen: 婢道: Bi dao 1.14a
文﹕略傳 Wen: lüe zhuan: 先考事畧: Xian kao shi lüe 1.15a
文﹕略傳 Wen: lüe zhuan: 先母事畧: Xian mu shi lüe 1.19a
文﹕略傳 Wen: lüe zhuan: 烈女五姑母傳: Lie nü wu gu mu zhuan 1.23a
文﹕序 Wen: Xu: 大嫂沈貞女事序: Da sao Shen zhen nü shi xu 1.25a
文﹕傳 Wen: Zhuan: 夫子鶴汀先生述: Fu zi Heting xian sheng shu 1.27a
文﹕文 Wen: Wen: 節孝黃孺人述: Jie xiao Huang ru ren shu 1.30a
文﹕文 Wen: Wen: 書烈婦雪姑事: Shu lie fu Xuegu shi 1.32a
文﹕記 Wen: Ji: 蘭香事記: Lanxiang shi ji 1.34a
文﹕傳 Wen: Zhuan: 婢女王靜香小傳: Bi nü Wang Jingxiang xiao zhuan 1.36a
文﹕文 Wen: Wen: 母在稱哀辯: Mu zai cheng ai bian 1.38a
文﹕論 Wen: Lun: 婦德論: Fu de lun 1.40a
文﹕文 Wen: Wen: 好鬼戒: Hao gui jie 1.42a
文﹕記 Wen: Ji: 瑤仙閒話記: Yaoxian xian hua ji 1.44a
文﹕序 Wen: Xu: 陳宜人壽序: Chen yi ren shou xu 1.46a
文﹕序 Wen: Xu: 贈夫子許君序: Zeng fu zi Xu jun xu 1.47a
文﹕序 Wen: Xu: 松靄吟稿序: Song ai yin gao xu 1.49a
文﹕序 Wen: Xu: 吟香閣詩序: Yin xiang ge shi xu 1.50a
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與大妹書: Yu da mei shu 1.52a
文﹕書信 Wen: Shu xin: 寄兄敬齋書: Ji xiong Jingzhai shu 1.59a
文﹕書信 Wen: Shu xin: 再與兄敬齋書: Zai yu xiong Jingzhai shu 1.60a
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與三姑娘書: Yu san gu niang shu 1.61a
文﹕文 Wen: Wen: 敬書唐宋文醇後: Jing shu Tang Song wen cun hou 1.63a
文﹕文 Wen: Wen: 書老泉辨奸論後: Shu Laoquan Bian jian lun hou 1.64a
文﹕文 Wen: Wen: 書清谷先生亡妻珠邨族姊行述後: Shu Qinggu xian sheng wang qi Zhuncun zu zi xing shu hou 1.67a
文﹕文 Wen: Wen: 書詩文存稿後: Shu shi wen cun gao hou 1.69a
文﹕序 Wen: Xu: 清渠遺稿序: Qingqu yi gao xu 附.1a
文﹕序 Wen: Xu: 希之遺文序: Xizhi yi wen xu 附2.1a
In 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版 Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 寄兄敬齋書: Ji xiong Jingzhai shu Page 184
文﹕書信 Wen: Shu xin: 再與兄敬齋書: Zai yu xiong Jingzhai shu Page 184
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與三姑娘書: Yu san gu niang shu Page 185
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與大妹書: Yu da mei shu Page 186
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 先母事略: Xian mu shi lue Page 249
43 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )