Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xiong Mei]

熊湄﹐清順治康熙間人﹐女﹐字碧滄﹐又名滌菴、碧滄道人﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《宿花盦詩草一卷》﹐《映閣詩草一卷》﹐《碧滄道人集》。蘇州圖書館特藏書目﹐甫里逸詩﹐小黛軒論詩詩有著錄。有張蘩序﹐雪樵氏跋。

Search the China Biographical Database for further information on Xiong Mei

[show details]

[hide texts]
Writings of 熊湄 Xiong Mei﹕
In 映閣詩草:一卷(清熊湄撰)。清道光七年丁亥(1827)朱絲欄抄本 Ying ge shi cao: 1 juan (by Xiong Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 丙午仲夏移居梅墅次外和石間韻(二首): Bing wu zhong xia yi ju mei shu ci wai he Shi jian yun (er shou) 詩草.1a
詩 shi: 春日看放紙鳶(四首): Chun ri kan fang zhi yuan (si shou) 詩草.1a
詩 shi: 送瑤瓊姪女入山學道次韻(四首): Song Yaoqiong zhi nü ru shan xue dao ci yun (si hsou) 詩草.1b
詩 shi: 蟹: Xie 詩草.2a
詩 shi: 紅菱: Hong ling 詩草.2b
詩 shi: 荸薺: Bi ji 詩草.2b
詩 shi: 百花襍詠 並序:繡球花: Bai hua za yong bing xu :Xiu qiu hua 詩草.2b
詩 shi: 百花襍詠 並序:梅花: Bai hua za yong bing xu :Mei hua 詩草.3b
詩 shi: 百花襍詠 並序:杏花: Bai hua za yong bing xu :Xinghua 詩草.3b
詩 shi: 百花襍詠 並序:蘭花: Bai hua za yong bing xu :Lan hua 詩草.3b
詩 shi: 百花襍 並序:牡丹: Bai hua za bing xu :Mudan 詩草.4a
詩 shi: 百花襍 並序:綠牡丹: Bai hua za bing xu :lü Mudan 詩草.4a
詩 shi: 百花襍詠 並序:海棠: Bai hua za yong bing xu :Haitang 詩草.4a
詩 shi: 百花襍詠 並序:紅梅: Bai hua za yong bing xu :Hongmei 詩草.4b
詩 shi: 百花襍詠 並序:桃花: Bai hua za yong bing xu :Tao hua 詩草.4b
詩 shi: 百花襍詠 並序:桂花: Bai hua za yong bing xu :Gui hua 詩草.4b
詩 shi: 百花襍詠 並序:石榴: Bai hua za yong bing xu :Shi liu 詩草.5a
詩 shi: 百花襍詠 並序:梧桐: Bai hua za yong bing xu :Wu tong 詩草.5a
詩 shi: 百花襍詠 並序:玉蘭花: Bai hua za yong bing xu:Yulan hua 詩草.5a
詩 shi: 百花襍詠 並序:木香: Bai hua za yong bing xu :Mu xiang 詩草.5a
詩 shi: 百花襍詠 並序:菊花: Bai hua za yong bing xu :Ju hua 詩草.5b
詩 shi: 百花襍詠 並序:荷花: Bai hua za yong bing xu :He hua 詩草.5b
詩 shi: 百花襍詠 並序:芙蓉: Bai hua za yong bing xu :Furong 詩草.5b
詩 shi: 百花襍詠 並序:葳蕤花: Bai hua za yong bing xu :Wei rui hua 詩草.6a
詩 shi: 百花襍詠 並序:金絲桃: Bai hau za yong bing xu :Jin si tao 詩草.6a
詩 shi: 百花襍詠 並序:萱花: Bai hua za yong bing xu :Xuan hua 詩草.6a
詩 shi: 百花襍詠 並序:淡竹葉: Bai hua za yong bing xu :Dan zhu ye 詩草.6b
詩 shi: 百花襍詠 並序:蜀葵花: Bai hua za yong bign xu :Shu kui hua 詩草.6b
詩 shi: 百花襍詠 並序:茉莉: Bai hua za yong bing xu :Mo li 詩草.6b
詩 shi: 百花襍詠 並序:金錢花: Bai hua za yong bing xu :Jin qian hua 詩草.6b
詩 shi: 百花襍詠 並序:蛺蝶花: Bai hua za yong bing xu:Jia die hua 詩草.7a
詩 shi: 百花襍詠 並序:虞美人: Bai hua za yong:Yu mei ren 詩草.7a
詩 shi: 百花襍詠 並序:罌粟花: Bai hua za yong bing xu:Ying su hua 詩草.7a
詩 shi: 百花襍詠 並序:秋海棠: Bai hua za yong bing xu:Qiu hai tang 詩草.7b
詩 shi: 百花襍詠 並序:優鉢蘿: Bai hua za yong bing xu:You bo luo 詩草.7b
詩 shi: 百花襍詠 並序:老少年: Bai hua za yong bing xu:Lao shao nian 詩草.7b
詩 shi: 中秋有懷寤庵: Zhong qiu you huai wu an 詩草.8a
詩 shi: 重陽夜雨有懷寤庵: Chong yang ye yu you huai wu an 詩草.8a
詩 shi: 丁未季春壽憶昔樓三姒四十初度: Ding wei ji chun shou yi xi lou san si si shi chu du 詩草.8a
112 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )