Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Hongnan]

張鴻楠﹐清嘉慶道光人﹐男﹐桐城人(今安徽桐城)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Hongnan

[show details]

[hide texts]
Writings of 張鴻楠 Zhang Hongnan﹕
In 絳珠閣繡餘草﹕一卷﹔詩餘﹕一卷(清吳秀珠撰)。清道光八年(1828)刻本。 Jiang zhu ge xiu yu cao: 1 juan; shi yu: 1 juan (by Wu Xiuzhu, Qing dynasty)
詩 shi: 張鴻楠題(四首): Zhang Hongnan ti 23b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )