Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tongjia shi]

佟佳氏(1737-1809)﹐女﹐滿族﹐號天然主人﹐又名佟佳福晉﹐長白人(今吉林長白)。Related Materials: 著有 綠牕吟稿一卷﹐問詩樓合選﹐虛窗雅課初集二集﹐烏私存草一卷﹐繐帷淚草一卷。八旗藝文編目﹐小黛軒論詩詩有著錄。有自序。

Search the China Biographical Database for further information on Tongjia shi

[show details]

[hide texts]
Writings of 佟佳氏 Tongjia shi﹕
In 虛窻雅課﹕二集(清佟佳氏撰)。清嘉慶十年(1805)刻本 Xu chuang ya ke : 2 ji (by Tongjia shi, Qing dynasty)
詩 shi: 偶述二首: Ou shu er shou 1.1a
詩 shi: 述懷(四首): Shu huai 1.1b
詩 shi: 秋日偶成: Qiu ri ou cheng 1.2b
詩 shi: 枕上聽雨: Zhen shang ting yu 1.2b
詩 shi: 述懷(四首): Shu huai 1.2b
詩 shi: 自歎: Zi tan 1.3a
詩 shi: 秋日偶成: Qiu ri ou cheng 1.3a
詩 shi: 述懷: Shu huai 1.3b
詩 shi: 自歎: Zi tan 1.3b
詩 shi: 述懷: Shu huai 1.4a
詩 shi: 偶成: Ou cheng 1.4a
詩 shi: 有感(二首): You gan 1.4b
詩 shi: 述懷: Shu huai 1.4b
詩 shi: 涼月: Liang yue 1.5a
詩 shi: 有感(二首): You gan 1.5a
詩 shi: 述懷: Shu huai 1.5b
詩 shi: 涼月: Liang yue 1.5b
詩 shi: 清明有感: Qing ming you gan 1.6a
詩 shi: 有感(二首): You gan 1.6a
詩 shi: 謁塋: Ye ying 1.6b
詩 shi: 清明有感: Qing ming you gan 1.6b
詩 shi: 病中有感: Bing zhong you gan 1.7a
詩 shi: 謁塋: Ye ying 1.7a
詩 shi: 有感(七首): You gan 1.7b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 1.8b
詩 shi: 七夕: Qi xi 1.8b
詩 shi: 有感(七首): You gan 1.8b
詩 shi: 有感: You gan 1.9a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 1.9a
詩 shi: 三忌日有感: San ji ri you gan 1.9b
詩 shi: 重陽: Chong yang 1.9b
詩 shi: 有感: You gan 1.9b
詩 shi: 除夕: Chu xi 1.10a
詩 shi: 三忌日有感: San ji ri you gan 1.10a
詩 shi: 紙鳶: Zhi yuan 1.10b
詩 shi: 詠松子數珠: Yong song zi shu zhu 1.10b
詩 shi: 除夕: Chu xi 1.10b
詩 shi: 哭姑: Ku gu 1.11a
詩 shi: 紙鳶: Zhi yuan 1.11a
詩 shi: 哭姑其三: Ku gu qi san 1.11b
詩 shi: 哭姑其二: Ku gu qi er 1.11b
詩 shi: 哭姑: Ku gu 1.11b
詩 shi: 哭姑其四: Ku gu qi si 1.12a
詩 shi: 哭姑其三: Ku gu qi san 1.12a
詩 shi: 偶撿舊函有感: Ou jian jiu han you gan 1.12b
詩 shi: 送四妹出京: Song si mei chu jing 1.12b
161 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )