Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Tongshan]

徐同善(1813-?)﹐男﹐字公可﹐漢軍人(今遼寧遼陽)

Search the China Biographical Database for further information on Xu Tongshan

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐同善 Xu Tongshan﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 徐同善題詞: Xu Tongshan ti ci 題辭.5b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )