Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ma Zhao (Changzhou)]

馬釗(長洲)(?-1860)﹐男﹐字遠林﹐長洲人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Ma Zhao (Changzhou)

[show details]

[hide texts]
Writings of 馬釗(長洲) Ma Zhao (Changzhou)﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 馬釗題詞: Ma Zhao ti ci 題辭.2b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )