Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Yuanqi]

張元奇(1865-?)﹐男﹐字珍午﹐又名君常﹐侯官人(今福建閩侯)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Yuanqi

[show details]

[hide texts]
Writings of 張元奇 Zhang Yuanqi﹕
In 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。 Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 張元奇題詞: Zhang Yuanqi ti ci 題詞: 2a
文﹕誄 Wen: Lei: 董府老伯母楊太夫人誄辭: Dong fu lao bo mu Yang tai fu ren lei ci 附刻.22a
In 山青雲白軒詩集:二卷(清傅宛撰)。民國十一年(1922)倣宋排印本 Shan qing yun bai xuan shi ji: 2 juan (by Fu Wan, Qing dynasty)
詩 shi: 題詞 : Ti ci 題詞.1b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )