Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Han Ying]

韓瑛﹐清道光咸豐人﹐女﹐字菊如﹐錢塘人(今浙江杭州)。(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Han Ying

[show details]

[hide texts]
Writings of 韓瑛 Han Ying﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詞 ci: [韓瑛題詞]憶江南: [Han Ying ti ci] Yi jiang nan 題辭.4a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 憶江南: Yi jiang nan 15.16a
詞 ci: 前調[憶江南]: Qian diao[Yi jiang nan] 15.16a
In 倩影樓詩稿:一卷;倩影樓詞稿:一卷(清陸蒨撰)。同治二年(1863)皖南洪氏重刊本 Qian ying lou shi gao:1 juan;Qian ying lou ci gao:1 juan (by Lu Qian, Qing Dynasty)
詩 shi: 附錄(二首): Fu lu(Er shou) 詩.17b
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )