Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Tang]

袁棠(1734-1771)﹐女﹐字雲扶﹐號秋卿﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《繡餘吟稿一卷》《盈書閣遺稿一卷》。清史稿藝文志﹐杭州府志﹐擷芳集﹐三妹合稿﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有袁枚﹐汪孟翊序。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Tang

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 袁棠 Yuan Tang ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁棠 Yuan Tang )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    盈書閣遺稿﹕一卷 Ying shi ge yi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 袁棠 Yuan Tang )
繡餘吟稿﹕一卷(清袁棠撰)。清刻《隨園三十種》本
Xiu yu yin gao: 1 juan (by Yuan Tang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁棠 Yuan Tang )
寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本
Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁棠 Yuan Tang )
聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本
Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁棠 Yuan Tang )
[ remarks and biographies on 袁棠 Yuan Tang ]
《歷代婦女著作考》 P. 492 著錄 作者: 胡文楷
論袁棠詩 Lun Yuan Tang shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
袁棠[略傳] Yuan Tang [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
序 Xu  作者/Author﹕ 袁枚 Yuan Mei
袁棠[略傳] Yuan Tang [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
袁棠 Yuan Tang   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
[ Correspondence, etc. ]
題袁秋卿夫人繡餘吟稿 Ti Yuan Qiuqing fu ren Xiu yu yin gao  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
送雲扶妹歸邗後送履青弟歸武林 Song Yunfu mei gui han hou song Lüqing di gui Wulin  作者﹕袁機 Yuan Ji
送雲扶妹歸揚州﹙四首﹚ Song Yunfu mei gui Yangzhou  作者﹕袁機 Yuan Ji
哭扶雲妹﹙二首﹚ Ku Fuyun mei  作者﹕袁杼 Yuan Zhu
西湖和袁雲扶韻(二首) Xi hu he Yuan yunfu yun (er shou)  作者﹕高韞珍 Gao Yunzhen

[show texts (96 texts)]

( Back )