Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Shuze]

江淑則(1827-1852)﹐女﹐字閬仙﹐昭文人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《獨清閣詩詞》。蘇州府志﹐正始再續四﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐閨秀詞話有著錄。有邵淵耀﹐張䌌英﹐翁端恩序﹐謝湘﹐朱玨﹐方珍題詞﹐江之升撰傳略。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Shuze

[show details]

[hide texts]
Writings of 江淑則 Jiang Shuze﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 柳初新﹕春柳 Liu chu xin﹕Chun liu 15.4b
詞 ci: 更漏子﹕四月十四日五渠觀水嬉是夜微有月色燈彩甚佳戲填此闋 Geng lou zi﹕Si yue shi si ri Wu qu guan shui xi shi ye wei you yue se deng cai shen jia xi tian ci que 15.4b
詞 ci: 踏莎行﹕春夜 Ta suo xing﹕Chun ye 15.5a
詞 ci: 浪淘沙﹕踏雪 Lang tao sha﹕Ta xue 15.5a
詞 ci: 臨江仙﹕月下看梅 Lin jiang xian﹕Yue xia kan mei 15.5a
詞 ci: 賀新郎﹕和韵答閨友 He xin lang﹕He yun da gui you 15.5b
詞 ci: 浪淘沙﹕春去 Lang tao sha﹕Chun qu 15.5b
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 春遊虞山訪維摩寺小憩海棠花下: chun you yu shan fang wei mo si xiao qi hai tang hua xia 四上.54a
詩 shi: 吾谷看楓葉作: wu gu kan feng ye zuo 四上.54b
詩 shi: 送春: song chun 四上.55a
詩 shi: 張孟緹姑母䌌英采拙作入所箸名媛詩選因賦此志謝幷奉題淡菊軒大集: zhang mengti gu mu qiying cai zhuo zuo ru suo zhu ming yuan shi xuan yin fu ci zhi xie bing feng ti dan ju xuan da ji 四上.55b
詩 shi: 由天平山訪白雲寺萬笏林飲缽盂泉: you tian ping shan fang bai yun si wan hu lin yin bo yu quan 四上.56a
詩 shi: 己酉大水作: ji you da shui zuo 四上.56b
In 獨清閣詩詞鈔:四卷,詩餘賦:一卷(清江淑則撰)。 Du qing ge shi ci cao: 4 juan, shi yu fu: 1 juan(by Jiang Shuze, Qing Dynasty)
詩 shi: 白梅: Bai mei 1.1a
詩 shi: 紅梅: Hong mei 1.1a
詩 shi: 綠梅: Lü mei 1.1a
詩 shi: 梅影: Mei ying 1.1b
詩 shi: 玉蘭: Yu lan 1.1b
詩 shi: 春遊虞山訪維摩寺小憩海棠花下: Chun you Yu shan fang Wei mo si xiao qi hai tang hua xia 1.2a
詩 shi: 病中口占(二首): Bing zhong kou zhan (er shou) 1.2b
詩 shi: 病起見花事闌珊春光去矣聊拈二絕句以寫悶懷(二首): Bing qi jian hua shi lan shan chun guang qu yi liao nian er jue ju yi xie men huai (er shou) 1.2b
詩 shi: 讀書行: Du shu xing 1.3a
詩 shi: 夏日遣興: Xia ri qian xing 1.3b
詩 shi: 立秋日喜家大人病起: Li qiu ri xi jiada ren bing qi 1.3b
詩 shi: 秋日雜書(八首): Qiu ri za shu (ba shou) 1.3b
詩 shi: 秋月: Qiu yue 1.4a
詩 shi: 秋風: Qiu feng 1.4a
詩 shi: 秋夜病中口占: Qiu ye bing zhong kou zhan 1.4b
詩 shi: 蘆花: Lu hua 1.4b
詩 shi: 對雪用坡翁尖又韻(二首): Dui xue yong po weng jian you yun(er shou) 1.4b
詩 shi: 冬閨卽事(二首): Dong gui ji shi(er shou) 1.5a
詩 shi: 元旦戲筆: Yuan dan xi bi 1.5b
詩 shi: 新柳: Xin liu 1.5b
詩 shi: 菜花: Cai hua 1.5b
詩 shi: 長春花: Chang chun hua 1.5b
詩 shi: 白蓮: Bai liang 1.6a
詩 shi: 十愁詩(有引)(十首): Shi chou shi(you yin)(shi shou) 1.6a
詩 shi: 菊花(四首): Jü hua(si shou) 1.7b
詩 shi: 偶閱南華經至巧者勞而智者憂無能者無所求飽食而遨遊汛若不繫之舟等語戲成一絶: Ou guan Nan hua jing zhi qiao zhe lao er zhi zhe you wu neng zhe wu suo qiu bao shi er ao you xun ruo bu xi zhi zhou deng yu xi cheng yi jue 1.8a
詩 shi: 題蔣琢峯通守鏻趨庭小草敬步家大人韻: Ti jiang zhuo feng tong shou lin qü ting xiao cao jing bu jia da ren yun 1.8a
詩 shi: 夢探梅歌(有序): Meng tan mei ge(you xü ) 1.8b
詩 shi: 春日舟行(二首): Chun ri zhou xing(er shou) 1.9a
詩 shi: 虞山春遊竹枝詞(十首): Yu shan chun you zhu zhi ci(shi shou) 1.9b
詩 shi: 虞山春游竹枝词十首: Yu shan chun you zhu zhi ci shi shou 1.10a
詩 shi: 藛梭: Xie suo 1.10b
詩 shi: 燕翦: Yan jian 1.10b
詩 shi: 春暮雜感(四首): Chun mu za gsn(si shou) 1.10b
詩 shi: 消夏詞(九首): Xiao xia ci(jiu shou) 1.11a
詩 shi: 題自書蘆雁: Ti zi shu lu yan 1.12a
詩 shi: 秋蟲: Qiu chong 1.12a
298 poem(s) (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search

( Back )