Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fang Zhen]

方珍﹐清嘉慶至道光年間人﹐女﹐字素娟﹐昭文人(今江蘇常熟)。(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Fang Zhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 方珍 Fang Zhen﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 沁園春﹕讀鏡清樓遺稿 Qin yuan chun﹕Du Jing qing lou yi gao 14.19b
詞 ci: 念奴嬌: Nian nu jiao 14.20a
In 獨清閣詩詞鈔:四卷,詩餘賦:一卷(清江淑則撰)。 Du qing ge shi ci cao: 4 juan, shi yu fu: 1 juan(by Jiang Shuze, Qing Dynasty)
詞 ci: 念奴嬌﹕(題辭) Nian nu jiao﹕(Ti ci) 題辭2.2b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )