Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
陳蘊蓮(約1800-約1860)﹐女﹐字慕青﹐江陰人(今江蘇江陰)。Related Materials: 著有 信芳閣詩草五卷。正始再續集﹐閨籍經眼錄﹐名媛詩話﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。有潘素心﹐陳祖望﹐方廷瑚﹐蕭德宣序﹐陳蘊蓮自序﹐左晨跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳蘊蓮 ﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 菩薩蠻﹕寄司蘭六姊 Pu sa man﹕Ji Silan liu zi 13.12a
詞 ci: 鳳凰臺上憶吹簫﹕咏菊 Feng huang tai shang yi chui xiao﹕Yong ju 13.12b
詞 ci: 摸魚兒﹕題周溫甫烟波泛棹圖 Mo yu er﹕Ti Zhou Wenfu Yan bo fan zhao tu 13.12b
In 信芳閣詩草﹕五卷(清陳蘊蓮撰)。清咸豐九年(1859)刻本。 Xin fang ge shi cao: 5 juan (by Chen Yunlian, Qing dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 陳薀蓮自序: Chen Yunlian zi xu 序.1a
詩 shi: 旌陽道中早發: Jingyang dao zhong zao fa 1.1a
詩 shi: 月中梅 家大人命作時年十二歲: Yue zhong mei jia da ren ming zuo shi nian shi er sui 1.1a
詩 shi: 擬宮怨: Ni gong yuan 1.1a
詩 shi: 旌陽道中早發: Jingyang dao zhong zao fa 1.1b
詩 shi: 和芝房兄皖江寄示移寓宣州述懷原韻: He Zhifang xiong Wan Jiang ji shi yi yu Xuanzhou shu huai yuan yun 1.1b
詩 shi: 接洞庭三姊珮玉書: Jie Dongting san zi Peiyu shu 1.1b
詩 shi: 客舍偶作寄芝房兄﹕時尚客皖江: Ke she ou zuo ji Zhifang xiong: Shi shang ke Wan Jiang 1.2a
詩 shi: 擬古(二首): Ni gu (er shou) 1.2a
詩 shi: 秋懷: Qiu huai 1.2b
詩 shi: 客舍遣興用陸放翁臨安初霽韻: Ke she qian xing yong Lu Fangweng Lin'an chu ji yun 1.2b
詩 shi: 擬古﹕時家大人被議罷官攜家寓宣城客舍賦此述懷 (二首): Ni gu: Shi jia da ren bei yi ba guan xie jia yu Xuancheng ke she fu ci shu huai (er shou) 1.3a
詩 shi: 客舍燕來巢敬步家大人韻: Ke she yan lai chao jing bu jia da ren yun 1.3a
詩 shi: 客舍遣興用陸放翁臨安初霽韻: Ke she qian xing yong Lu Fangweng Lin'an chu ji yun 1.3a
詩 shi: 擬古﹕時家大人被議罷官攜家寓宣城客舍賦此述懷 (二首): Ni gu: Shi jia da ren bei yi ba guan xie jia yu Xuancheng ke she fu ci shu huai (er shou) 1.3b
詩 shi: 懷申浦佩蘭大姊: Huai Shenpu Peilan da zi 1.3b
詩 shi: 野泊: Ye bo 1.4a
詩 shi: 舟中晚眺: Zhou zhong wan tiao 1.4a
詩 shi: 高淳湖玩月: Gaochun Hu wan yue 1.4a
詩 shi: 還鄉感賦(二首): Huan xiang gan fu 1.4b
詩 shi: 喜晤佩蘭大姊: Xi wu Peilan da zi 1.4b
詩 shi: 高淳湖玩月: Gaochun Hu wan yue 1.4b
詩 shi: 喜晤佩蘭大姊: Xi wu Peilan da zi 1.5a
詩 shi: 偕冠梅蓉卿仲蓮過怡花館看新竹限韻: Xie Guanmei Rongqing Zhonglian guo yi hua guan kan xin zhu xian yun 1.5a
詩 shi: 理安寺訪月槎上人: Li an si fang Yuecha shang ren 1.5a
詩 shi: 柳絮詞(二首): Liu xu ci (er shou) 1.5b
詩 shi: 送春(二首): Song chun (er shou) 1.5b
詩 shi: 月夜懷司蘭六姊: Yue ye huai Silan liu zi 1.6a
詩 shi: 畫梅: Hua mei 1.6a
詩 shi: 月夜懷司蘭六姊: Yue ye huai Silan liu zi 1.6b
詩 shi: 舟次姑蘇: Zhou ci Gusu 1.6b
詩 shi: 偕蘭溪嫂游平湖: Xie Lanxi sao you Ping hu 1.6b
詩 shi: 春日漫興: Chun ri man xing 1.6b
詩 shi: 偕蘭溪嫂游平湖: Xie Lanxi sao you Ping hu 1.7a
詩 shi: 送外: Song wai 1.7a
詩 shi: 歸寍將次里門舟中閑眺答外: Gui ning jiang ci Limen zhou zhong xian tiao da wai 1.7a
詩 shi: 倚闌: Yi lan 1.7b
詩 shi: 中秋: Zhong qiu 1.7b
詩 shi: 月夜: Yue ye 1.7b
398 poem(s) (Page 1 of 8)<< | < | > | >> New Search

( Back )