Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bao Jing]

鮑靚﹐清道光咸豐人﹐女﹐字玉士﹐又名尊瑜﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《見青閣詩稿》。杭州府志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Bao Jing

[show details]

[hide texts]
Writings of 鮑靚 Bao Jing﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 鮑靚題詞: Bao Jing ti ci 題辭.1a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 虞美人﹕揚州阮媚川夫人工詩詞于歸杭州未兩年卒詞以悼之 Yu mei ren﹕Yangzhou Ruan Meichuan fu ren gong shi ci yu gui Hangzhou wei liang nian zu ci yi dao zhi 10.19a
詞 ci: 金縷曲: Jin lü qu 10.19a
In 慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)。清光緖元年(1875)據咸豐四年(1854)武林沈氏刋本補刋 Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty)
詞 ci: 虞美人: Yu mei ren 閨秀題辭.1b
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 桐江道中作: Tong jiang dao zhong zuo 四下.49a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )