Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ouyang Long]

歐陽瓏﹐清人﹐女﹐字白神﹐號瓊仙﹐又名歐瓏﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《瓊華零翠集》。擷芳集﹐小檀欒室閨秀詞鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。有湯雲開序。

Search the China Biographical Database for further information on Ouyang Long

[show details]

[hide texts]
Writings of 歐陽瓏 Ouyang Long﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 虞美人﹕新秋 Yu mei ren﹕Xin qiu 7.19b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )