Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Chen]

王琛﹐清人﹐女﹐字洛珍﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《聽香閣集》。眾香詞﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Chen

[show details]

[hide texts]
Writings of 王琛 Wang Chen﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 生查子﹕垂柳呈外 Sheng zha zi﹕Chui liu cheng wai 6.15b
詞 ci: 卜算子﹕西園同唐靜因夫人咏紫薇 Bu suan zi﹕Xi yuan tong Tang Jingyin fu ren yong zi wei 6.16a
詞 ci: 謁金門﹕遙青閣春晚 Ye jin men﹕Yao qing ge chun wan 6.16a
詞 ci: 鷓鴣天﹕題山園和束珮君 Zhe gu tian﹕Ti Shan yuan he Shu Pei jun 6.16a
詞 ci: 卜算子﹕西園同唐靜因夫人咏紫薇 Bu suan zi﹕Xi yuan tong Tang Jingyin fu ren yong zi wei 6.16b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 落花: Luo hua 13.46a
詩 shi: 聽雨: Ting yu 13.46a
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )