Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yu Yue]

俞樾(1821-1907)﹐男﹐字蔭甫﹐號曲園﹐德清人(今浙江德清)

Search the China Biographical Database for further information on Yu Yue

[show details]

[hide texts]
Writings of 俞樾 Yu Yue﹕
In 蓮因室詩集﹕二卷﹐詞集﹕一卷(清鄭蘭孫撰)。清光緒元年(1875)刻本 Lian yin shi shi ji: 2 juan, ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing dynasty)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 鄭孺人傳: Zheng ru ren zhuan 傳.1a
詩 shi: 花農賢弟以尊慈蓮因室主人遺集屬題謹成四律: Huanong xian di yi zun ci Lian yin shi zhu ren yi ji zhu ti jin cheng si lü 題辭.3b
In 徐烈婦詩鈔﹕二卷﹐附吳絳雪年譜﹕一卷(清吳宗愛撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。 Xu lie fu shi chao: 2 juan, fu Wu Jiangxue nian pu:1 juan (by Wu Zongai, Qing dynasty)
文﹕年譜 Wen: Nian pu: 吳絳雪年譜: Wu Jiangxue nian pu 年譜.1a
In 同心梔子圖續編﹕一卷(清應瑩撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。 Tong xin zhi zi tu xu bian: 1 juan (by Ying Ying, Qing dynasty)
文 wen: 梔子同心圖讀法序: Zhi zi tong xin tu du fa xu 序.1a
In 慧福樓幸草: 一卷(清俞繡孫撰)。光緒九年癸未(1883)蘇州刊本 Hui fu lou xing cao: yi juan (Qing Yu Xiusun zhuan)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 序.1a
詩 shi: 附錄曲園題詞二首: Fu lu Quyuan ti ci er shou 附錄.2a
In 錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本 Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 俞序1a
In 冬青書室吟稿:二卷,冬青書室文稿:一卷(清晏訴真撰)。道光二十九年(1849)刻本 Dong qing shu shi yin gao:2 juan, Dong qing shu shi wen gao:1 juan (by Yan Suzhen, Qing Dynasty)
詩 shi: 題詞: Ti ci 題詞.4a
In 都梁香閣詩詞集:一卷(清鄭蘭孫撰)。宣統3年刻本 Du liang xiang ge shi ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 都梁香閣詩詞集序: Du liang xiang ge shi ci ji xu 序.1a
In 倚紅樓詩草:一卷(清潘淑正撰)。清光緒十七年(1891)刻本 Yi hong lou shi cao: 1 juan (by Pan Shuzheng, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 倚紅樓詩草序: Yi hong lou shi cao xu 序1.1a
In 緗芸館詩鈔:一卷(清許之雯撰)。清光緒二十五年(1899)刻本 Xiang yun guan shi chao: 1 juan (by Xue Zhiwen, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xü 序.1a
13 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )