Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Naichang]

徐乃昌(1868-1936)﹐男﹐字積餘﹐號隨庵﹐南陵人(今安徽南陵)

Search the China Biographical Database for further information on Xu Naichang

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐乃昌 Xu Naichang﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
小檀欒室閨秀詞第一集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di yi ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第六集詞人姓氏 : Xiao tan luan shi gui xiu ci di liu ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke bai jia gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第七集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di qi ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 : Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第八集詞人姓氏 : Xiao tan luan shi gui xiu ci di ba ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室閨秀詞第九集詞人姓氏 : Xiao tan luan shi gui xiu ci di jiu ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 : Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第十集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di shi ji ci ren xing shi
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第二集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di er ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第三集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di san ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第四集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di si ji ci ren xing shi 姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目: Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第五集詞人姓氏: Xiao tan luan shi gui xiu ci di wu ji ci ren xing shi
542 poem(s) (Page 1 of 11)<< | < | > | >> New Search

( Back )