Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
那遜蘭保(1824-1873)﹐女﹐蒙古族﹐字蓮友﹐蒙古人。Related Materials: 著有 《蓮友詩草》《芸香館遺詩》。清史稿藝文志﹐崑山胡氏書目﹐國朝閨閣詩鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。有李慈銘序﹐錫縝題辭﹐盛昱跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 那遜蘭保 ﹕
In 芸香館遺詩﹕二卷(清那遜蘭保撰)。清同治十三年(1874)寫刻本。 Yun xiang guan yi shi: 2 juan (by Naxunlan Bao, Qing dynasty)
詩 shi: 偶成: Ou cheng 1.1a
詩 shi: 初夏(三首): Chu xia 1.1a
詩 shi: 長相思: Chang xiang si 1.1b
詩 shi: 行路難: Xing lu nan 1.2a
詩 shi: 秋日: Qiu ri 1.2a
詩 shi: 晚秋偶成: Wan qiu ou cheng 1.2b
詩 shi: 覓詩: Mi shi 1.2b
詩 shi: 風饕(二首): Feng tao 1.3a
詩 shi: 成趣園夜坐: Cheng qu yuan ye zuo 1.3a
詩 shi: 秋夜吟: Qiu ye yin 1.3b
詩 shi: 詠菊: Yong ju 1.3b
詩 shi: 冬夜讀書有懷竹君妹: Dong ye du shu you huai Zhujun mei 1.4a
詩 shi: 賞雪: Shang xue 1.4a
詩 shi: 遊西山(二首): You Xi Shan 1.4b
詩 shi: 宿大覺寺: Su Da jue si 1.5a
詩 shi: 春曉: Chun xiao 1.5a
詩 shi: 春午: Chun wu 1.5b
詩 shi: 春晚: Chun wan 1.5b
詩 shi: 春夜: Chun ye 1.6a
詩 shi: 春日三首: Chun ri san shou 1.6a
詩 shi: 尋詩: Xun shi 1.6b
詩 shi: 訪畫: Fang hua 1.7a
詩 shi: 折花: Zhe hua 1.7a
詩 shi: 檢書: Jian shu 1.7a
詩 shi: 僕婦李氏隨余六七年今為家大嫂鳳儀夫人攜往盛京因成十韵以畀之: Pu fu Li shi sui yu liu qi nian jin wei jia da sao Fengyi fu ren xie wang Shengjing yin cheng shi yun yi bi zhi 1.7b
詩 shi: 暮春即事: Mu chun ji shi 1.8a
詩 shi: 以布衣一襲贈僕婦李氏: Yi bu yi yi xi zeng pu fu Li shi 1.8a
詩 shi: 僕婦李氏隨余六七年今為家大嫂鳳儀夫人攜往盛京因成十韵以畀之: Pu fu Li shi sui yu liu qi nian jin wei jia da sao Fengyi fu ren xie wang Shengjing yin cheng shi yun yi bi zhi 1.8a
詩 shi: 三月十六日送鳳儀大嫂之盛京: San yue shi liu ri song Fengyi da sao zhi Shengjing 1.8a
詩 shi: 暮春即事: Mu chun ji shi 1.8b
詩 shi: 代書寄鳳儀大嫂: Dai shu ji Fengyi da sao 1.8b
詩 shi: 海淀: Haidian 1.9a
詩 shi: 题宋女史张玉娘蘭雪集: Ti Song nü shi Zhang Yuniang Lan xue ji 1.9a
詩 shi: 夏日即事 : Xia ri ji shi 1.10a
詩 shi: 题宋女史张玉娘蘭雪集: Ti Song nü shi Zhang Yuniang Lan xue ji 1.10a
詩 shi: 夏日即事 : Xia ri ji shi 1.10b
詩 shi: 小齋宴坐: Xiao zhai yan zuo 1.10b
詩 shi: 題冰雪堂詩稿: Ti Bing xue tang shi gao 1.10b
89 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )