Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ma Shouzhen]

馬守真(1548-1604)﹐女﹐字月嬌﹐號湘蘭子﹐又名玄兒, 馬守貞, 馬湘蘭﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《湘蘭子集》﹑《三生傳傳奇》。古今女史﹐眾香詞﹐宮閨氏籍藝文考略﹐續金陵瑣事﹐玉鏡陽秋﹐傳奇彙攷﹐曲錄﹐青樓詩話﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。有王百穀序。

Search the China Biographical Database for further information on Ma Shouzhen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 馬守真 Ma Shouzhen ]
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本
Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 馬守真 Ma Shouzhen )
[ remarks and biographies on 馬守真 Ma Shouzhen ]
《歷代婦女著作考》 P. 152 (唯胡氏稱之"守貞") 著錄 作者: 胡文楷
論馬湘蘭詩 Lun Ma Xianglan shi  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
馬月嬌[略傳] Ma Yuejiao [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
馬守眞[略傳] Ma Shouzhen [lüe zhuan]   作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
馬守真[略傳] Ma Shouzhen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 靜寄東軒 Jingjidongxuan
馬守真[略傳] Ma Shouzhen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu
馬守真[略傳] Ma Shouzhen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu
馬湘蘭 Ma Xianglan  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
馬湘蘭 Ma Xianglan  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
題馬守眞畫蘭 Ti Ma Shouzhen hua lan  作者﹕歸懋儀 Gui Maoyi

[show texts (34 texts)]

( Back )