Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Weng Tonghe]

翁同龢(1830-1904)﹐男﹐字叔平﹐號聲甫﹐又名松禪﹐瓶庵居士﹐常熟人(今江蘇常熟)

Search the China Biographical Database for further information on Weng Tonghe

[show details]

[hide texts]
Writings of 翁同龢 Weng Tonghe﹕
In 夢湘樓詩稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹔繭香館吟艸﹕一卷﹐繡餘詞草﹕一卷(清宗婉等撰)。清光緒六年(1880)常熟宗氏刻本 Meng xiang lou shi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan; jian xiang guan yin cao: 1 juan, xiu yu ci cao: 1 juan (by Zong Wan, Qing dynasty)
序言: Xu yan 序.1a
文 wen: 題詞: Ti ci 題詞.1a
In 瑤華仙館遺稿:一卷(清唐紫珠撰)。清末(1851-1911)丹徒陸氏鉛印本 Yao hua xian guan yi gao:1 juan (by Tang Zizhu, Qing Dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 跋: Ba 跋.1a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )