Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Sun Yingpei]

孫瑩培(?-1841)﹐女﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《翠薇仙館詞一卷》。崑山趙氏書目﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Sun Yingpei

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 孫瑩培 Sun Yingpei ]
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    翠薇仙館﹕一卷 Cui wei xian guan: 1 juan - (All texts in this collection authored by 孫瑩培 Sun Yingpei )
翠薇仙館遺稿:一卷(清孫瑩培撰)。清吳中光緒二十七年(1901)刻本
Cui wei xian guan yi gao: 1 juan (by Sun Yingpei, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 孫瑩培 Sun Yingpei )
壽筠簃詩稿:一卷(清陳麗芳撰)。民國十四年(1925)刻本
Shou yun yi shi cao: 2 juan (by Chen Lifang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 孫瑩培 Sun Yingpei )
[ remarks and biographies on 孫瑩培 Sun Yingpei ]
《歷代婦女著作考》 P. 465 著錄 作者: 胡文楷
論孫瑩培詩 Lun Sun Yingpei shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
[ Correspondence, etc. ]
時寓桂林有阮嫂孫瑩培女史工吟善畫深辱見愛詩酒往還藉解愁鬱並承贈以佳章即次原韻 Shi yu Guilin you Ruan sao Sun Yingpei nü shi gong yin shan hua shen ru jian ai shi jiu wang huan jie jie chou yu bing cheng zeng yi jia zhang ji ci yuan yun  作者﹕陳麗芳 Chen Lifang

[show texts (137 texts)]

( Back )