Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Chai]

吳茝(1838-1874)﹐女﹐字珮纕﹐號紉之﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《佩秋閣詩稿二卷詞稿一卷文稿一卷》。蘇州府志﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有許賡颺﹐馮桂芬﹐秦雲﹐汪鶴衢﹐汪芑序﹐潘鍾瑞題辭﹐汪鍾霖跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Chai

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳茝 Wu Chai﹕
In 佩秋閣遺稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹐文稿﹕一卷(清吳茝撰)。清光緒十四年(1888)刻本。 Pei qiu ge yi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan, wen gao: 1 juan (by Wu Chai, Qing dynasty)
詩 shi: 積雨連旬秋意蕭然握管書此: Ji yu lian xun qiu yi xiao ran wo guan shu ci 1.1a
詩 shi: 雜詩(三首): Za shi 1.1a
詩 shi: 秋夜曲: Qiu ye qu 1.1b
詩 shi: 鴻雁吟: Hong yan yin 1.2a
詩 shi: 秋懷八律次用少陵秋興原韻(八首): Qiu huai ba lü ci yong Shaoling Qiu xing ba yun 1.2a
詩 shi: 石幢歌: Shi chuang ge 1.3b
詩 shi: 題孝義圖: Ti Xiao yi tu 1.4b
詩 shi: 西崦泛舟: Xi yan fan zhou 1.5a
詩 shi: 夏日雜興(二首): Xia ri za xing 1.5b
詩 shi: 秋窗夜課風雨鳴檐百端交集淒然成詠(四首): Qiu chuang ye ke feng yu ming yan bai duan jiao ji qi ran cheng yong 1.5b
詩 shi: 擬古十二首: Ni gu shi er shou 1.6a
詩 shi: 擬陸士衡吳趨行: Ni Lu Shiheng Wu qu xing 1.8b
詩 shi: 阮籍咏懷: Ruan Ji Yong huai 1.9a
詩 shi: 擬陸士衡吳趨行: Ni Lu Shiheng Wu qu xing 1.9a
詩 shi: 左思招隠: Zuo Si Zhao yin 1.9b
詩 shi: 陶淵明飮酒: Tao Yuanming Yin jiu 1.9b
詩 shi: 謝灵運遊山: Xie Lingyun You shan 1.10a
詩 shi: 石壁: Shi bi 1.10a
詩 shi: 銅井: Tong jing 1.10b
詩 shi: 五雲洞: Wu yun dong 1.10b
詩 shi: 七寳泉: Qi bao quan 1.10b
詩 shi: 和嶪師池上草堂消寒詩用前輩齊梅麓太守韵 (二首): He ye shi Chi shang cao tang xiao han shi yong qian bei Qi Meilu tai shou yun (er shou) 1.10b
詩 shi: 消寒第四集為大雪所阻巢隠師以詩寄示謹次原韵 : Xiao han di si ji wei da xue suo zu Chaoyin shi yi shi ji shi jin ci yuan yun 1.11a
詩 shi: 和嶪師池上草堂消寒詩用前輩齊梅麓太守韵 (二首): He ye shi Chi shang cao tang xiao han shi yong qian bei Qi Meilu tai shou yun (er shou) 1.11a
詩 shi: 消寒第四集為大雪所阻巢隠師以詩寄示謹次原韵 : Xiao han di si ji wei da xue suo zu Chaoyin shi yi shi ji shi jin ci yuan yun 1.11b
詩 shi: 詠梅四律: Yong mei si lü 1.11b
詩 shi: 戏代姊氏荅赠: Xi dai zi shi da zeng 1.12b
詩 shi: 佩秋閣同諸姊夜坐赋赠歸廬江氏仲姊: Pei qiu ge tong zhu zi ye zuo fu zeng gui Lujiang shi zhong zi 1.12b
詩 shi: 詠梅四律: Yong mei si lü 1.12b
詩 shi: 高湘筠夫人輓辭(二首): Gao Xiangyun fu ren wan ci 1.13a
詩 shi: 謹和業師池上雜興原韻(十首): Jin he ye shi chi shang za xing yuan yun 1.13a
詩 shi: 西巖訪桂不果後十日鳳崗登眺并尋山中古蹟: Xi yan fang gui bu guo hou shi ri Feng gang deng tiao bing xun shan zhong gu ji 1.14b
143 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )