Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bao Zhifen]

鮑之芬(1761-1808)﹐女﹐字藥繽﹐號佩芳﹐又名浣雲﹐丹徒人(今江蘇丹徒)。Related Materials: 著有 三秀齋詩鈔二卷。清史稿藝文志﹐丹徒縣志﹐國朝閨秀正始續集﹐京江鮑氏三女史詩鈔合刻﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞有著錄。有姚元之序﹐王文治跋語四行﹐維城識語。

Search the China Biographical Database for further information on Bao Zhifen

[show details]

[hide texts]
Writings of 鮑之芬 Bao Zhifen﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 簾鈎: Lian gou 7.6a
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 百字令﹕題鮑邱送別圖 Bai zi ling﹕Ti Bao Qiu Song bie tu 三秀齋詞.1a
詞 ci: 谷香﹕題九畹芝蘭圖 Gu xiang﹕Ti Jiuwan Zhi lan tu 三秀齋詞.1a
詞 ci: 臺城路﹕咏瓶菊 Tai cheng lu﹕Yong ping ju 三秀齋詞.1b
詞 ci: 百字令﹕題駱佩香秋鐙課女圖 Bai zi ling﹕Ti Luo Peixiang Qiu deng ke nü tu 三秀齋詞.2a
詞 ci: 如夢令﹕憶鷰 Ru meng ling﹕Yi yan 三秀齋詞.2a
詞 ci: 踏莎行﹕春日有懷 Ta suo xing﹕Chun ri you huai 三秀齋詞.2b
詞 ci: 金縷曲﹕龢韻題問秋圖 Jin lü qu﹕He yun ti Wen qiu tu 三秀齋詞.2b
詞 ci: 臺城路﹕病中答方采芝 Tai cheng lu﹕Bing zhong da Fang Caizhi 三秀齋詞.3a
詞 ci: 賀新涼﹕七夕詞矦心齋調秀亭作也予依韻龢之 He xin liang﹕Qi xi ci Hou xin zhai tiao Xiuting zuo ye yu yi yun he zhi 三秀齋詞.3a
詞 ci: 前調[賀新涼]﹕疊韻再龢 Qian diao [He xin liang]﹕Die yun zai he 三秀齋詞.3b
詞 ci: 風蝶令﹕題春園撲蝶圖 Feng die ling﹕Ti Chun yuan pu die tu 三秀齋詞.4a
詞 ci: 踏莎行﹕坐月 Ta suo xing﹕Zuo yue 三秀齋詞.4a
詞 ci: 臺城路﹕感懷 Tai cheng lu﹕Gan huai 三秀齋詞.4b
詞 ci: 沁園春﹕題陳夫人遺照 Qin yuan chun﹕Ti Chen fu ren yi zhao 三秀齋詞.4b
詞 ci: 菩薩蠻﹕寄長姊 Pu sa man﹕Ji zhang zi 三秀齋詞.5a
詞 ci: 綺羅香﹕題畫眉圖 Qi luo xiang﹕Ti Hua mei tu 三秀齋詞.5b
詞 ci: 前調[綺羅香]﹕題同里許翁雙美圖 Qian diao [Qi luo xiang]﹕Ti Tongli Xu weng Shuang mei tu 三秀齋詞.5b
詞 ci: 前調[綺羅香]﹕題杏花樓曉粧圖 Qian diao [Qi luo xiang]﹕Ti Xing hua lou xiao zhuang tu 三秀齋詞.6a
詞 ci: 臨江仙﹕(消寒十詠)糊窗 Lin jiang xian﹕(Xiao han shi yong) Hu chuang 三秀齋詞.6b
詞 ci: 踏莎行﹕補裘 Ta suo xing﹕Bu qiu 三秀齋詞.6b
詞 ci: 菩薩蠻﹕曝背 Pu sa man﹕Pu bei 三秀齋詞.6b
詞 ci: 眉峰碧﹕圍鑪 Mei feng bi﹕Wei lu 三秀齋詞.7a
詞 ci: 卜算子﹕呵筆 Bu suan zi﹕He bi 三秀齋詞.7a
詞 ci: 清平樂﹕炙硯 Qing ping le﹕Zhi yan 三秀齋詞.7b
詞 ci: 柳梢青﹕烹茶 Liu shao qing﹕Peng cha 三秀齋詞.7b
詞 ci: 思佳客﹕煮酒 Si jia ke﹕Zhu jiu 三秀齋詞.8a
詞 ci: 憶秦娥﹕踏雪 Yi qin e﹕Ta xue 三秀齋詞.8a
詞 ci: 風蝶令﹕尋梅 Feng die ling﹕Xun mei 三秀齋詞.8b
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
詩 shi: 夏夜同三妹坐先君詩譜亭聯句: Xia ye tong san mei zuo xian jun Shi pu ting lian ju 1.8b
詩 shi: 小春望後二日同畹芳姊浣雲妹集詩譜亭適鴻起姪歸自浙東夜話聯句: Xiao chun wang hou er ri tong Wanfang zi Huanyun mei ji Shi pu ting shi Hongqi zhi gui zi Zhe dong ye hua lian ju 2.12a
詩 shi: 浣雲作(二首): Huanyun zuo 3.5a
136 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )