Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Shou]

袁綬(1795-after 1867)﹐女﹐字紫卿﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《瑤華閣詩草一卷詞草一卷》﹑《閩南雜咏一卷》﹑《瑤華閣詞附補遺》、《簪雲閣詩詞稿》》。杭州府志﹐袁枚全集﹐崑山胡氏書目﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐閨秀詞話有著錄。有袁祖惠﹐胡元博﹐夏愷序﹐吳師祁誌﹐(孫男)廷錫跋。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Shou

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁綬 Yuan Shou﹕
In 繡佛樓詩稿﹕二卷(清錢守璞撰)。清同治八年(1869)刻本。 Xiu fo lou shi gao: 2 juan (by Qian Shoupu, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 袁綬題詞: Yuan Shou ti ci 題詞.1a
In 瑤華閣詩草﹕一卷﹐閩南雜咏﹕一卷﹐詞﹕一卷﹐詞補遺﹕一卷(清袁綬撰)。清同治六年(1867)刻本。 Yao hua ge shi cao: 1 juan, min nan za yong: 1 juan, ci: 1 juan, ci bu yi: 1 juan (by Yuan Shou, Qing dynasty)
詩 shi: 偶成: Ou cheng 1.1a
詩 shi: 春日飲花下: Chun ri yin hua xia 1.1a
詩 shi: 游雞籠山懷古: You Jilong Shan huai gu 1.1a
詩 shi: 其二[游雞籠山懷古]: Qi er [You Jilong Shan huai gu] 1.1b
詩 shi: 水仙花: Shui xian hua 1.1b
詩 shi: 春宵不寐聽侍女彈箏: Chun xiao bu mei ting shi nü tan zheng 1.2a
詩 shi: 送春: Song chun 1.2a
詩 shi: 詠史(四首): Yong shi 1.2b
詩 shi: 將進酒: Jiang jin jiu 1.3a
詩 shi: 西鄰女: Xi lin nü 1.3a
詩 shi: 春醒: Chun xing 1.3b
詩 shi: 擬古: Ni gu 1.3b
詩 shi: 觀採蓮: Guan cai lian 1.4a
詩 shi: 捲簾: Juan lian 1.4b
詩 shi: 移榻: Yi ta 1.4b
詩 shi: 雪藕: Xue ou 1.4b
詩 shi: 浮瓜: Fu gua 1.5a
詩 shi: 接家書: Jie jia shu 1.5a
詩 shi: 春日偶作: Chun ri ou zuo 1.5b
詩 shi: 題獨坐幽篁裏圖: Ti Du zuo you huang li tu 1.5b
詩 shi: 聞雁: Wen yan 1.6a
詩 shi: 明樂安公主玉印圖: Ming Lean gong zhu yu yin tu 1.6a
詩 shi: 秋夕感懷: Qiu xi gan huai 1.7a
詩 shi: 元宵寄外十韻: Yuan xiao ji wai shi yun 1.7a
詩 shi: 銷寒第三集﹕宴雪: Xiao han di san ji: Yan xue 1.7b
詩 shi: 銷寒第三集﹕催梅: Xiao han di san ji: Cui mei 1.8a
詩 shi: 倉山月夜: Cang Shan yue ye 1.8a
詩 shi: 九月十六夜夢中得勒住輕寒瘦杏花一句覺後甚奇之因足成一絕: Jiu yue shi liu ye meng zhong de le zhu qing han shou xing hua yi ju jue hou shen qi zhi yin zu cheng yi jue 1.8a
詩 shi: 長相思: Chang xiang si 1.8b
詩 shi: 瓶: Ping 1.9a
詩 shi: 爐: Lu 1.9a
詩 shi: 鏡: Jing 1.9b
詩 shi: 扇: Shan 1.9b
詩 shi: 冬夜: Dong ye 1.9b
詩 shi: 銷寒第六集分得小樂府﹕金谷聚: Xiao han di liu ji fen de xiao yue fu: Jin gu ju 1.10a
詩 shi: 銷寒第六集分得小樂府﹕大道曲: Xiao han di liu ji fen de xiao yue fu: Da dao qu 1.10a
詩 shi: 銷寒第六集分得小樂府﹕有所思: Xiao han di liu ji fen de xiao yue fu: You suo si 1.10a
499 poem(s) (Page 1 of 10)<< | < | > | >> New Search

( Back )