Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xi Peilan]

席佩蘭(1762-after 1829)﹐女﹐字月襟﹐號蘂珠﹐又名道崋﹐浣雲﹐韻芬﹐席佩芬﹐昭文人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《長真閣詩集》, 《傍杏樓調琴草》, 《長真閣詩餘一卷》。蘇州府志﹐清史稿藝文志﹐擷芳集﹐正始集﹐國朝閨閣詩鈔﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞, 隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩﹐天真閣集﹐女世說有著錄。有袁枚序。

Search the China Biographical Database for further information on Xi Peilan

[show details]

[hide texts]
Writings of 席佩蘭 Xi Peilan﹕
詩 shi: 題鶯湖載月圖遺照 (二首之二): Ti Ying hu zai yue tu yi zhao (er shou zhi er)
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 月夜: Yue ye 1.1a
詩 shi: 刺繡: Ci xiu 1.1a
詩 shi: 柳絮: Liu xu 1.1a
詩 shi: 思親: Si qin 1.1b
詩 shi: 同外作: Tong wai zuo 1.1b
詩 shi: 惜別: Xi bie 1.1b
詩 shi: 聞鐘: Wen zhong 1.1b
詩 shi: 寄衣曲: Ji yi qu 1.2a
詩 shi: 送春: Song chun 1.2a
詩 shi: 商婦曲: Shang fu qu 1.2a
詩 shi: 感燕巢於舊壘: Gan yan chao yu jiu lei 1.2b
詩 shi: 喜外竟歸: Xi wai jing gui 1.2b
詩 shi: 望外逾期不歸: Wang wai yu qi bu gui 1.2b
詩 shi: 登陸: Deng lu 1.3a
詩 shi: 曲阜: Qu fu 1.3a
詩 shi: 感燕巢於舊壘: Gan yan chao yu jiu lei 1.3a
詩 shi: 曉行觀日出: Xiao xing guan ri chu 1.3a
詩 shi: 夫子報罷歸詩以慰之: Fu zi bao ba gui shi yi wei zhi 1.3b
詩 shi: 除夕: Chu xi 1.3b
詩 shi: 曉行觀日出: Xiao xing guan ri chu 1.3b
詩 shi: 夫子報罷歸詩以慰之: Fu zi bao ba gui shi yi wei zhi 1.4a
詩 shi: 南歸日題上黨郡署壁(二首): Nan gui ri ti Shangdang jun shu bi 1.4b
詩 shi: 夫子報罷歸詩以慰之: Fu zi bao ba gui shi yi wei zhi 1.4b
詩 shi: 三橋春遊曲(五首)﹕五首 San qiao chun you qu﹕ 1.4b
詩 shi: 茉梨: Mo li 1.5a
詩 shi: 楊花: Yang hua 1.5a
詩 shi: 織女歎: Zhi nü tan 1.5b
詩 shi: 題梅棠冊子: Ti mei tang ce zi 1.5b
詩 shi: 茉梨: Mo li 1.5b
詩 shi: 斷腸辭(十五首): Duan chang ci 1.6a
詩 shi: 夜坐: Ye zuo 1.6a
詩 shi: 織女歎: Zhi nü tan 1.6a
詩 shi: 斷腸辭(十五首): Duan chang ci 1.6b
詩 shi: 己酉三月三日葬阿安阿祿於報慈橋余病臥支離遙哭以送自去年兒病至今筆牀離手四百日矣 : Ji you san yue san ri zang Aan Alu yu Bao ci qiao yu bing wo zhi li yao ku yi song zi qu nian er bing zhi jin bi chuang li shou si bai ri yi 1.7b
詩 shi: 夏夜示外: Xia ye shi wai 1.8a
詩 shi: 潘妃: Pan fei 1.8a
詩 shi: 蟬聲: Chan sheng 1.8a
詩 shi: 暮春: Mu chun 1.8a
詩 shi: 夏夜示外: Xia ye shi wai 1.8b
詩 shi: 上袁簡齋先生(三首): Shang Yuan Jianzhai xian sheng 1.8b
詩 shi: 題薔薇便面: Ti qiang wei bian mian 1.9a
詩 shi: 謝竹橋禮部為序長真閣詩(二首): Xie Zhuqiao li bu wei xu Chang zhen ge shi 1.9a
詩 shi: 以指甲贈外: Yi zhi jia zeng wai 1.9a
詩 shi: 古鏡: Gu jing 1.9b
詩 shi: 新年雪: Xin nian xue 1.9b
1093 poem(s) (Page 1 of 22)<< | < | > | >> New Search

( Back )